İslami Sohbet – Esma-ul Husna

aLa     12-28-18     IsLami Sohbet     İslami Sohbet – Esma-ul Husna

Siz değerli üyelerimiz için gönüllerinizi yumuşatmak adına Kalbiminsesi.net olarak, Esma-ul Husna ve anlamlarını yayınlıyoruz, Kardeşlerim okuyalım ve ezberleyelim. Hepimiz için lazım olan bilgiler.

1- Allah(C.C.): Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı.
2- Er-Rahman: Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.
3- Er-Rahim: Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.
4- El-Melik: Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
5- El-Kuddus: Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan.
6- Es-Selam: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.
7- El-Mü’min: Güven veren, emin kılan, koruyan.
8- El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten.
9- El-Aziz: İzzet sahibi, her şeye galip olan.
10- El-Cebbar: Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran.
11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi, benzeri olmayan.
12- El-Halık: Yaratan, yoktan var eden.
13- El-Bari: Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.
14- El-Musavvir: Varlıklara şekil veren.
15- El-Gaffar: Günahları örten ve çok mağfiret eden.
16- El-Kahhar: Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan.
17- El-Vehhab: Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden.
18- Er-Rezzak: Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
19- El-Fettah: Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
20- El-Alim: Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen.
21- El-Kâbıd: Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
22- El-Basıt: Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
23- El-Hafıd: Dereceleri alçaltan.
24- Er-Rafi: Şeref verip yükselten.
25- El-Mu’ız: Dilediğini aziz eden, izzet veren.
26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren.
27- Es-Semi: Her şeyi en iyi işiten.
28- El-Basir: Gizli açık, her şeyi en iyi gören.
29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden.
30- El-Adl: Mutlak adil, çok adaletli.
31- El-Latif: Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen.
32- El-Habir: Olmuş olacak her şeyden haberdar.
33- El-Halim: Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan.
34- El-Azim: Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.
35- El-Gafur: Affı, mağfireti bol.
36- Eş-Şekur: Az amele, çok sevap veren.
37- El-Aliyy: Yüceler yücesi, çok yüce.
38- El-Kebir: Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.
39- El-Hafiz: Her şeyi koruyucu olan.
40- El-Mukit: Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden.
41- El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören.
42- El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan.
43- El-Kerim: Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.
44- Er-Rakib: Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan.
45- El-Mucib: Duaları, istekleri kabul eden.
46- El-Vasi: Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden.
47- El-Hakim: Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.
48- El-Vedud: Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan.
49- El-Mecid: Her türlü övgüye layık bulunan.
50- El-Bais: Ölüleri dirilten.
51- Eş-Şehid: Her zaman her yerde hazır ve nazır olan.
52- El-Hakk: Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.
53- El-Vekil: Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.
54- El-Kaviyy: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.
55- El-Metin: Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü.
56- El-Veliyy: İnananların dostu, onları sevip yardım eden.
57- El-Hamîd: Her türlü hamd ve senaya layık olan.
58- El-Muhsî: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.
59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan.
60- El-Muid: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.
61- El-Muhyi: İhya eden, dirilten, can veren.
62- El-Mümit: Her canlıya ölümü tattıran.
63- El-Hayy: Ezeli ve ebedi hayat sahibi.
64- El-Kayyum: Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan.
65- El-Vacid: Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.
66- El-Macid: Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan.
67- El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.
68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu.
69- El-Kadir: Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.
70- El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.
71- El-Mukaddim: Dilediğini, öne alan, yükselten.
72- El-Muahhir: Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan.
73- El-Evvel: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.
74- El-Ahir: Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.
75- El-Zahir: Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen.
76- El-Batın: Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan.
77- El-Vali: Bütün kainatı idare eden.
78- El-Müteali: Son derece yüce olan.”
79- El-Berr: İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı.
80- Et-Tevvab: Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.
81- El-Müntekim: Zalimlerin cezasını veren, intikam alan.
82- El-Afüvv: Affı çok olan, günahları affetmeyi seven.
83- Er-Raûf: Çok merhametli, pek şefkatli.
84- Malik-ül Mülk: Mülkün, her varlığın sahibi.
85- Zül-Celali vel ikram: Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.
86- El-Muksit: Her işi birbirine uygun yapan.
87- El-Cami: Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan.
88- El-Ganiyy: Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan.
89- El-Mugni: Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden.
90- El-Mani: Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.
91- Ed-Darr: Elem, zarar verenleri yaratan.
92- En-Nafi: Fayda veren şeyleri yaratan.
93- En-Nur: Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.
94- El-Hadi: Hidayet veren.
95- El-Bedi: Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan.
96- El-Baki: Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.
97- El-Varis: Her şeyin asıl sahibi olan.
98- Er-Reşid: İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.
99- Es-Sabur: Ceza vermede acele etmeyen.

Linkedin Google+ Pinterest Whatsapp


Etiketler:

Yorumlar (2 Yorum)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?