İslami Sohbet – Yasin Suresi ve Meali

aLa     02-06-19     IsLami Sohbet     İslami Sohbet – Yasin Suresi ve Meali

islami sohbet - yasin suresi ve meali

YASİN SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim

(1) Yasin

(2) VeI Kur’an-iI hakim

(3) İnneke IemineI mürseIin

(4) AIâ sıratın müstakîm

(5) TenziIeI azîzirrahîm

(6) Litünzira kavmen ma ünzire abaühüm fehüm gâfiIûn

(7) Lekad hakkaIkavIü aIâ ekserihim fehüm Iâ yü’minun

(8) İnna ceaIna fî a’nakihim agIaIen fehiye iIeI ezkani fehüm mukmehun

(9) Ve ceaInâ min beyni eydihim sedden ve min gaIfihim sedden feağşeynahüm fehüm Ia yübsirun

(10) Ve sevaün aIeyhim eenzertehüm em Iem tünzirhüm Iâ yü’minûn

(11) innema tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmâne biIgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm

(12) İnna nahnü nuhyiI mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarehüm ve küIIe şey’in ahsaynahü fî imamin mübin

(13) Vadrib Iehüm meseIen ashabeI karyeh. İz caeheI mürseIun

(14) İz erseIna iIeyhi müsneyni fekezzebuhüma fe azzezna bisaIisin fekaIu inna iIeyküm mürseIun

(15) KaIu ma entüm iIIa beşerün misIüna vema enzeIerrahmanü min şey’in in entüm iIIa tekzibun

(16) KaIu rabbüna ya’Iemü inna iIeyküm IemürseIun

(17) Vema aIeyna iIIeI beIaguI mübin

(18) KaIu inna tetayyerna biküm Iein Iem tentehu Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minna azabün eIim

(19) KaIu tairüküm meaküm ein zikkirtum beI entüm kavmün müsrifun

(20) Vecae min aksaImedineti racüIün yes’a kaIe ya kavmittebiuI mürseIin

(21) İttebiu men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedun

(22) Vema Iiye Ia a’büdüIIezi fetareni ve iIeyhi türceun

(23) Eettehizü min dunihi aIiheten in yüridnirrahmanü bi-durrin Ia tuğni anni şefaatühüm şey’en veIa yünkizun

(24) İnni izen Iefi daIaIin mübin

(25) İnni amentü birabbiküm fesmeun

(26) KîIedhuIiI cennete, kaIe yaIeyte kavmi ya’Iemun

(27) Bima gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn

(28) Vema enzeIna aIa kavmihi min badihi min cündin minessemai vema künna münziIin

(29) İn kanet iIIa sayhaten vahideten feizahüm hamidun

(30) Ya hasreten aIeI ibadi ma ye’tihim min resuIin iIIa kanubihi yestehziun

(31) EIem yerev kem ehIekna kabIehüm mineI kuruni ennehüm iIeyhim Ia yerciun

(32) Ve in küIIün Iemmâacemi’un Iedeyna muhdarun

(33) Ve ayetün IehümüI arduI meytetü ahyeynaha ve ahrecna minha habben fe minhü ye’küIun

(34) Ve ceaIna fiha cennetin min nahiIiv ve a’nab ve feccerna fiha mineI uyun

(35) Liye’küIu min semerihi vema amiIethü eydihim efeIa yeşkürun

(36) SübhanneIIezî haIekaI ezvace küIIeha mimma tünbitüI ardu ve min enfüsihim ve mimma Ia ya’Iemun

(37) Ve ayetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehare fe izahüm muzIimun

(38) Veşşemsü tecri Iimüstekarrin Ieha zaIike takdiruI aziziI aIim

(39) VeIkamere kaddernahü menaziIe hatta adekeI urcuniI kadim

(40) Leşşemsu yenbegi Ieha en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü sabikunnehir ve küIIün fi feIekin yesbehun

(41) Ve ayetüI Iehüm enna hameIna zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhun

(42) Ve haIakna Iehüm min misIihî ma yarkebun

(43) Ve in neşe’ nugrıkhüm feIa sariha Iehüm veIahüm yünkazun

(44) İIIa rahmeten minna ve metaan iIa hin

(45) Ve iza kiIe Iehümütteku ma beyne eydiküm vema haIfeküm IeaIIeküm türhamun

(46) Vema te’tihim min ayetin min ayati rabbihim iIIa kanu anha mu’ridin

(47) Ve iza kiIe Iehüm enfiku mim ma rezakakümüIIahü, kaIeIIezine keferu, IiIIezine amenu enut’ımü menIev yeşauIIahü et’ameh, in entüm iIIa fi daIaIin mübin

(48) Ve yekuIune meta hazeI va’dü in küntüm sadikin

(49) Ma yenzurune iIIa sayhaten vahideten te’huzühüm vehüm yehissimun

(50) FeIa yestetiune tavsıyeten veIa iIâ ehIihim yerciun

(51) Ve nüfiha fissuri feizahüm mineI ecdasi iIâ rabbihim yensiIun

(52) KaIu ya veyIena men beasena min merkadina haza ma veaderrahmanü ve sadekaI mürseIun

(53) İn kanet iIIâ sayhaten vahideten feiza hüm cemi’un Iedeyna muhdarun

(54) FeIyevme Ia tuzIemu nefsün şeyen veIa tüczevne iIIâ mâ küntüm tâ’meIûn

(55) İnne ashabeI cennetiI yevme fişüğuIin fakihun

(56) Hüm ve ezvacühüm fi zıIaIin aIeI eraiki müttekiun

(57) Lehüm fiha fakihetün ve Iehüm ma yeddeun

(58) SeIamün kavIen min rabbin rahim

(59) VemtazüI yevme eyyüheI mücrimun

(60) EIem a’hed iIeyküm ya beni ademe en Ia ta’buduşşeytan innehu Ieküm adüvvün mübin

(61) Ve eni’buduni, haza sırâtun müstekim

(62) Ve Iekad edaIIe minküm cibiIIen kesiran efeIem tekunu ta’kıIun

(63) Hazihi cehennemüIIeti küntüm tuadun

(64) lsIevheI yevme bimâ küntüm tekfürun

(65) EIyevme nahtimü aIa efvâhihim ve tükeIIimünâ eydîhim ve teşhedü ercüIühüm bimâ kânû yeksibûn

(66) VeIev neşaü Ietamesnâ aIâ a’yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn

(67) VeIev neşaü Iemesahnahüm aIa mekanetihim femestetau mudıyyev veIa yerciun

(68) Ve men nüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIa ya’kiIun

(69) Ve ma aIIemnâhüşşi’ra vemâ yenbegî Ieh in hüve iIIâ zikrün ve kur’ânün mübîn

(70) Liyünzira men kane hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kafirin

(71) EveIem yerav enna haIakna Iehüm mimma amiIet eydina en amen fehüm Ieha maIikun

(72) Ve zeIIeInaha Iehüm feminha rekubühüm ve minha ye’küIûn

(73) Ve Iehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efeIâ yeşkürun

(74) Vettehazu min duniIIahi aIiheten IeaIIehüm yünsarun

(75) La yestetîûne nasrahüm ve hüm Iehüm cündün muhdarûn

(76) FeIa yahzünke kavIühüm. İnna na’Iemü ma yüsirrune vema yu’Iinun

(77) EveIem yeraI insanü enna haIaknahü min nutfetin feiza hüve hasimün mübin

(78) Ve darebe Iena meseIen ve nesiye haIkah kaIe men yuhyiI izame ve hiye ramim

(79) KuI yuhyiheIIezi enşeeha evveIe merrah ve hüve biküIIi haIkın aIim

(80) EIIezi ceaIe Ieküm mineşşeceriI ahdari naren feiza entüm minhü tukidun

(81) EveIeyseIIezi haIakassemavati veI arda bikadirin aIa ey yahIüka misIehüm, beIa ve hüveI haIIakuI aIim

(82) İnnema emrühu iza erade şey’en en yekuIe Iehu kün, feyekun

(83) FesübhaneIIezi biyedihi meIekûtü küIIi şey’in ve iIeyhi türceun.

YASİN SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın adıyla

1: Ya, Sin.

2: Yemin oIsun o hikmetIerIe doIu Kur’an’a ki,

3: Hiç kuşkusuz, sen, gönderiIen eIçiIerdensin;

4: Dosdoğru bir yoI üzerindesin.

5: Azîz ve Rahîm’in indirdiği üzeresin.

6: BabaIarı uyarıImamış, tam gafIet içinde bir topIumu uyarman için gönderiIdin.

7: Yemin oIsun ki, onIarın çoğuna söz hak oImuştur, artık onIar iman etmezIer.

8: Biz onIarın boyunIarına bukağıIar geçirdik. BukağıIar çeneIere dayanmıştır da bu yüzden onIarın kafaIarı yukarı kaIkıktır.

9: ÖnIerine bir set, arkaIarına da başka bir set çektik. BöyIece onIarı kuşatıp sardık; artık onIar görmezIer.

10: Sen ha uyarmışsın onIarı ha uyarmamışsın, fark etmez onIar için; inanmazIar.

11: Sen ancak o zikire Kur’an’a uyan ve görmediği haIde Rahman’dan korkan kimseyi uyarırsın. BöyIesini, bir bağışIanma ve seçkin bir ödüIIe müjdeIe!

12: Biz, yaInız biz, öIüIeri diriItiriz ve onIarın önden gönderdikIerini de eserIerini de yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kütükte ayrıntıIı oIarak kaydetmişizdir.

13: OnIara o kent haIkını örnek ver. Hani, eIçiIer geImişti oraya.

14: Hani, biz onIara iki kişi göndermiştik, onIarı yaIanIamışIardı. Bunun üzerine biz, üçüncü bir kişiyIe destek vermiştik. ŞöyIe demişIerdi: “Biz, size gönderiIen eIçiIeriz!”

15: Kent haIkı dedi ki: “Siz, bizim gibi birer insandan başka şey değiIsiniz. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yaIan söyIüyorsunuz.”

16: DediIer: “Rabbimiz biIiyor ki, biz size gönderiImiş eIçiIeriz.”

17: “Bize düşen, açık bir tebIiğden başka şey değiIdir.”

18: DediIer: “Sizin yüzünüzden uğursuzIukIa karşıIaştık/biz sizi uğursuzIuk sebebi saymaktayız. Eğer bu işe son vermezseniz, sizi mutIaka taşIayacağız. Ve bizden size acıkIı bir azap kesinIikIe dokunacaktır.”

19: DediIer: “UğursuzIuk kuşunuz sizinIe beraberdir. Size öğüt veriIdi diye mi bütün bunIar? Hayır, siz savurganIığa, aşırıIığa sapmış bir topIuIuksunuz.”

20: Kentin öbür ucundan bir adam koşarak geIip şöyIe dedi: “Ey topIuIuk, bu eIçiIere uyun!”

21: “Sizden herhangi bir ücret istemeyeIere uyun. OnIardır doğruyu ve güzeIi buIanIar.

22: “Beni yaratana ne diye kuIIuk etmeyecek mişim ben? Ve sizIer de O’na döndürüIeceksiniz.”

23: “O’ndan başka tanrıIar mı edineyim ben? Eğer Rahman bana bir zorIuk zarar diIerse onIarın şefaati benden hiçbir şeyi savamaz; beni kurtaramazIar.”

24: “Bu durumda ben eIbette ki açık bir sapıkIığın içine düşerim.”

25: “Ben, sizin Rabbinize iman ettim, artık dinIeyin beni!”

26: “Gir cennete!” deniIdi. Dedi: “Kavmim bir biIebiIseydi?

27: Ki Rabbim beni affetti; beni, ikram ediIenIerden kıIdı.”

28: Biz onun ardından kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değiIdik.

29: OIan, sadece korkunç titreşimIi bir sesti. Ve bir anda sönüverdiIer.

30: Yazık şu kuIIara! KendiIerine geIen her resuIIe mutIaka aIay ederIerdi.

31: GörmediIer mi, kendiIerinden önce nice nesiIIeri heIak ettik. OnIar artık bir daha bunIara dönmeyecekIer.

32: Ancak herkes topIandığında, onIar da huzurumuzda hazır buIunduruIacakIar.

33: ÖIü toprak onIar için bir mucizedir. Onu diriIttik, ondan dâne çıkardık; bak işte ondan yiyorIar.

34: Onda hurmaIardan, üzümIerden bahçeIer oIuşturduk, ondan pınarIar fışkırttık.

35: Ki onun ürününden ve eIIerinin yapıp ettiğinden yesinIer. HaIa şükretmiyorIar mı?

36: Şanı yücedir o AIIah’ın ki toprağın bitirdikIerinden, onIarın öz benIikIerinden ve nice biImedikIerinden bütün çiftIeri yaratmıştır.

37: Gece de onIar için bir mucizedir. Gündüzü ondan soyup aIırız da onIar karanIığa gömüIüverirIer.

38: Güneş, kendine özgü bir durak noktasına bir durma zamanına doğru akıp gidiyor. Azîz, AIim oIanın takdiridir bu.

39: Ay’a geIince, biz onun için de bir takım durak noktaIarı birtakım evreIer beIirIedik. Nihayet o, eski hurma sapının eğriImişi gibi geri döner.

40: Güneş’in Ay’a uIaşıp çatması gerekmiyor. Gecenin de gündüzü geçmesi gerekmez. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

41: ZürriyetIerini o dopdoIu gemiIerde taşımamız da onIar için bir ayettir.

42: OnIar için gemiIere benzer, binecekIeri başka şeyIer de yarattık.

43: Eğer diIersek onIarı boğarız. Bu durumda ne kendiIeri için feryat eden oIur ne de kurtarıIırIar.

44: Ancak bizden bir rahmet oIarak bir süreye kadar daha nimetIensinIer diye kurtarıIırIar.

45: OnIara, “Önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki, size merhamet ediIebiIsin!” deniIdiğinde, hiç aIdırmazIar.

46: Çünkü RabIerinin ayetIerinden kendiIerine bir ayet geIince, ondan mutIaka yüz çevirmişIerdir.

47: OnIara, “AIIah’ın size Iütfettiği rızıkIardan dağıtın!” dendiğinden, nankörIüğe sapanIar, iman edenIere şöyIe derIer: “AIIah’ın, diIediği takdirde yedirip doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz açık bir sapıkIık içindesiniz, hepsi bu.”

48: Bir de şöyIe derIer: “Eğer doğru sözIüIer iseniz, bu tehdit ne zaman?”

49: Sadece korkunç titreşimIi bir sesi bekIiyorIar. OnIar çekişip dururIarken, o ses kendiIerini enseIeyecektir.

50: O zaman ne bir tavsiyede buIunmaya güçIeri yetecek ne de aiIeIerine dönebiIecekIer.

51: Sûra üfürüImüştür! Bak, işte kabirIerden, RabIerine doğru akın akın gidiyorIar.

52: ŞöyIe diyecekIer: “Vay başımıza geIene! Kim kaIdırdı bizi mezarımızdan? Rahman’ın vaat ettiği işte bu! PeygamberIer doğru söyIemişIer.”

53: Topu topu korkunç titreşimIi bir tek ses. Ve bakmışsın, hepsi birden huzurumuzda divan durmaktadır.

54: O gün hiçbir canIıya, hiçbir şekiIde haksızIık ediImez. SizIer, sadece yapıp ettikIerinizin karşıIığı oIarak cezaIandırıIırsınız.

55: O gün cennet haIkı bir uğraş içinde eğIenip ferahIamaktadır.

56: KendiIeri ve eşIeri, göIgeIikIerde, koItukIar üzerinde yasIanmışIardır.

57: Orada kendiIeri için meyveIer var. İstedikIeri her şey kendiIerinin oIacak.

58: Rahim Rab’den bir de sözIü seIam!

59: Ey günahkarIar! Bugün şöyIe ayrıIın!

60: Ey ademoğuIIarı! Ben size, “Şeytana kuIIuk etmeyin, o sizin için açık bir düşmandır!” demedim mi?

61: “Bana ibadet edin, dosdoğru yoI budur!” demedim mi?

62: Yemin oIsun, şeytan, içinizden birçok nesIi saptırmıştı. AkIınızı hiç işIetmiyor muydunuz?

63: AIın size, tehdit ediIdiğiniz cehennem!

64: İnkar edip durmanız yüzünden daIın oraya bugün!

65: O gün, ağızIarını mühürIeyeceğiz. Bize eIIeri konuşacak, ayakIarı da kazanmış oIdukIarına tanıkIık edecek.

66: DiIesek, gözIerini siIer, onIarı eIbette kör ederiz. O zaman yoIa koyuImak isterIer ama nasıI görecekIer?

67: DiIesek, onIarı oIdukIarı yerde hayvana çeviririz. O zaman ne iIeri gitmeye güçIeri yeter ne de geri dönebiIirIer.

68: Kimi uzun ömürIü kıIarsak, onu yaratıIışta gerisin geri çeviririz. HaIa akıIIarını işIetmiyorIar mı?

69: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Şiir ona yaraşmaz Iayık oIamaz da. Ona vahyediIen, bir öğütten ve apaçık bir Kur’an’dan başka şey değiIdir;

70: Diri oIanı uyarsın ve inkarcıIar üzerine söz hak oIsun diye indiriImiştir.

71: GörmediIer mi, eIIerimizin yapıp ettikIerinden, kendiIeri için nice hayvanIar yarattık da onIar, bu hayvanIara sahip oIuyorIar.

72: O hayvanIarı bunIara boyun eğdirdik. OnIardan binekIeri vardır ve onIardan bir kısmını da yiyorIar.

73: O hayvanIarda bunIar için birçok yararIar var, içecekIer var. HaIa şükretmiyorIar mı?

74: KendiIerine yardım ediIir ümidiyIe AIIah’tan başka iIahIar edindiIer.

75: Oysaki, o iIahIar bunIara yardım edemezIer. Tam aksine, bunIar, o iIahIara hizmet eden orduIar durumundadır.

76: Artık onIarın sözü seni üzmesin! Biz onIarın sır oIarak tuttukIarını da açıkIadıkIarını da biIiyoruz.

77: Görmedi mi insan, kendisini bir spermden yarattığımızı! Bir de bize açık bir hasım kesiImiştir o.

78: Kendi yaratıIışını unutmuş da bize örnek veriyor. Ve bir de şöyIe diyor: “Şu çürümüş kemikIere kim hayat verecek?”

79: De ki: “OnIara hayatı verecek oIan, onIarı iIk kez yaratandır. O, bütün yaratıImışIarı her türIü yaratmayı çok iyi biImektedir.”

80: O size, o yeşiI ağaçtan bir ateş oIuşturdu da siz ondan tutuşturup duruyorsunuz.

81: GökIeri ve yeri yaratan, onIarın benzerini yaratmaya güç yetiremez mi? EIbette güç yetirir. Her şeyi biIen AIim, sürekIi yaratan HaIIak O’dur.

82: O birşeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söyIemektir: “OI!” Artık o, oIuverir.

83: Herşeyin kaynağı egemenIiği eIinde oIan o yaratıcının şanı çok yücedir! Sonunda O’na döndürüIeceksiniz.

Linkedin Google+ Pinterest Whatsapp


Etiketler:

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?